Gratis opleidingsaanbod PC226


 

NaamDuurSessiedatumsGemeenteOpleidingscategorieURL opleiding
Coachen van A tot Z3 dagen10/10/2017, 17/10/2017, 24/10/2017HasseltPersoonlijke vaardigheden / Aptitudes personnelleshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=242371a0-8a39-e411-ab6d-005056b04a46
Commerciële basisvaardigheden: Op weg naar loyale klanten2 dagen21/11/2017, 28/11/2017HasseltCommerciële vaardigheden / Aptitudes commercialeshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=2ef0b2c2-df38-e411-ab6d-005056b04a46
EXCEL - basis1 dag14/09/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=a951e725-e438-e411-ab6d-005056b04a46
EXCEL - basis1 dag3/10/2017LaakdalInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=a951e725-e438-e411-ab6d-005056b04a46
EXCEL - intermediair2 dagen2/10/2017, 6/10/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=6d0a1411-e438-e411-ab6d-005056b04a46
EXCEL - intermediair2 dagen10/11/2017, 14/11/2017LaakdalInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=6d0a1411-e438-e411-ab6d-005056b04a46
EXCEL gevorderd - module 1: Databanken en draaitabellen1 dag25/10/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=88d68ac1-b787-e511-bfc8-005056b04a46
EXCEL gevorderd - module 4: Dashboards1 dag21/11/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=d66f03eb-e338-e411-ab6d-005056b04a46
EXCEL voor accountants en financiële medewerkers2 dagen15/11/2017, 16/11/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=5902cdfc-9239-e411-ab6d-005056b04a46
Medewerkers motiveren1 dag19/10/2017HasseltPersoonlijke vaardigheden / Aptitudes personnelleshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=ed95ace4-d2c4-e511-b6ff-005056b04a46
POWERPOINT - basis1 dag5/12/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=4e473ebb-e438-e411-ab6d-005056b04a46
Presenteren met inzicht en effect2 dagen8/11/2017, 15/11/2017HasseltPersoonlijke vaardigheden / Aptitudes personnelleshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=9473c2f6-df38-e411-ab6d-005056b04a46
Tijdsefficiëntie en Outlook1 dag26/10/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=7fbd9671-e938-e411-ab6d-005056b04a46
Time en priority management1 dag12/10/2017HasseltPersoonlijke vaardigheden / Aptitudes personnelleshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=b817ce31-e038-e411-ab6d-005056b04a46
Toolbox "Delegeren"2 dagen16/10/2017, 23/10/2017HasseltPersoonlijke vaardigheden / Aptitudes personnelleshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=e5c0454b-6460-e511-8ae5-005056b02f9c
Train de trainer2 dagen18/10/2017, 19/10/2017HasseltOpleidings- en competentiebeleid / Gestion des formations et des compétenceshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=e4ab1e62-768c-e511-bead-005056b02f9c
Werken in projecten2 dagen10/11/2017, 24/11/2017HasseltPersoonlijke vaardigheden / Aptitudes personnelleshttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=2fe68f5c-e138-e411-ab6d-005056b04a46
WORD - intermediair2 dagen17/10/2017, 23/10/2017HasseltInformatica / Informatiquehttp://www.logosinform.be/nl/opleiding/?trainingid=9e644e86-e438-e411-ab6d-005056b04a46